En publikasjon fra Norsk Netthandlerorganisasjon • © NNO
NNO's nettside.

Våre tjenester

Norsk Netthandlerorganisasjon tilbyr norske virksomheter som driver e-handel medlemsskap i landets eneste interesseorganisasjon for netthandlere. Gjennom medlemsskapet vil du få tilgang til et stadig voksende nettverk av kontakter og informasjon som gjør deg bedre rustet i utviklingen av din forretning. Du vil også få tilgang til de fordelaktige leverandøravtalene og tjenestene som NNO allerede har forhandlet frem på vegne av norske netthandlere. Etterhvert som NNOs arbeid vokser ytterligere, vil tilbudene bli flere.

Til toppen av siden

Medlemsskap

• Medlemsskap i NNO

• Hvordan bli medlem

• Medlemskontigent

• Når du har blitt medlem

• Medlemsskap i NNO

NNO er en interesseorganisasjon. Vi ser derfor på leverandøravtalene og de andre tjenestene vi forhandler frem på vegne av vår medlemmer som sentrale elementer i vår agenda. Leverandøravtalene påvirker i særskilt grad både praktiske løsninger og den økonomiske avkastningen i medlemmenes forretningsdrift.

Gjennom de løsningene vi allerede har klare, vil du som nettbutikkeier kunne ta i bruk ferdige løsninger som i de fleste tilfelle vil koste deg mindre tid - og gi deg større fortjeneste - enn om du skulle finne frem til parallelle løsninger på egen hånd.

• Hvordan bli medlem

Norske nettbutikker som har vært registrert i foretaksregisteret i minst ett år, kan søke om medlemsskap i Norsk Netthandlerorganisasjon. Søknaden må sendes inn i skriftlig form, enten pr post eller vi fax. Søknadsskjema kan lastes ned ved å klikke på knappen i boksen under, og sendes i utfylt stand pr fax eller post.

Søknad om medlemsskap i NNO
Last ned søknaden og send den inn i utfylt stand til:
Last ned søknad
Norsk Netthandlerorganisasjon
Ulvenveien 75, 0581 Oslo
Du kan også sende søknaden til fax nr: 22 17 05 42

• Medlemskontigent

Medlemsavgiften er 1,5 promille av samlede lønnsutgifter - med en nedre grense på kr 5.250,- og et tak på kr 20.000,-.

Dette betyr:

• Når du har blitt medlem

Nettbutikker som søker om medlemsskap i NNO, kan begynne å benytte seg av organisasjonens tjenester med det samme søknaden blir innvilget. Når medlemsskapet blir stadfestet, vil du få anledning til å velge hvilke av organisasjonens tjenester du vil benytte deg av. Etter som nye tjenester kommer til, vil du som medlem bli informert, slik at du kan dra nytte av disse.

I avsnittene under, finner du oversikt over tjenestene du kan dra nytte av fra i dag.

Til toppen av siden

Leverandøravtaler

• Elektroniske betalingsløsninger

• Inkassotjenester

• Juridisk bistand

• Nettbutikkløsninger/Webdesign

• Housing og Co-location

• Logistikk

• Server sikring (SSL - secure socket layer)

• Forbruksvarer

• Elektroniske betalingsløsninger

• Terminaltjenester

Ved bruk av kort som betalingsmiddel vil du ved salg over disk ha bruk for en fysisk betalingsterminal. Ved salg over Internett vil du ha bruk for en virtuell terminal på butikkens Internett-side. Virtuelle betalingsterminaler leveres av DIBS, som NNOs medlemmer kan få en ferdig utformet avtale med, som har gunstige betingelser.

• Kortinnløsertjenester

Det andre leddet som kreves for å få gjennomført elektronisk handel med kort er en kortinnløser, dvs den operatøren som eier/forvalter kortsystemene og som har myndighet til å trekke midler fra kjøpers konto og overføre dem til selgeren. NNO har forhandlet frem en kontrakt med Elavon, som gir kort oppgjørstid og et lavt transaksjonsgebyr. Denne avtalen alene kan gjøre at du tjener mer på å være medlem i NNO enn å stå utenfor.

• Inkassotjenester

NNO har på vegne av medlemmene forhandlet frem en avtale med Inkassoselskapet VIAS - Vestfold Inkasso AS.

Medlemmer av NNO kan benyttes seg av tjenesten, som har svært gunstige betingelser: Ingen årsavgift, ingen engangssum, du beholder hovedkravet og rentene. Det eneste kravet du må oppfylle er at du må ha sendt ut førstegangs purring med 14 dagers betalingsfrist. VIAS kan imidlertid også ta jobben med å sende ut førsteganspurring mot et gebyr.

Hvis en inkassosak skulle vise seg umulig å løse, vil du som medlem ikke bli belastet for tjenesten.

• Juridisk bistand

Som medlem av Norsk Netthandlerorganisasjon får du tilgang til fordelaktig, førsteklasses juridisk bistand av husets advokatfirmaet Steenstrup Stordrange som har kontorer både i Oslo og andre steder i landet.

[Les mere her]

• Nettbutikkløsninger/Webdesign

Som NNO-medlem får du 15% rabatt på de faste tjenestene fra Bysant, som f.eks. ferdige nettbutikkløsninger.

• Housing og Co-location

Workzone opererer flere moderne driftssentre knyttet sammen i et høyhastighet, fiberoptisk nett. Her kan du leie plass til servere og linjekapasitet til konkurransedyktige priser. Firmaet kan også utføre installasjon og konfigurering og om ønskelig påta seg fullt ansvar for drift av servere i sine driftssentre.

Som NNO-medlem vil du få et spesialtilbud fra Workzone – ta kontakt for detaljert informasjon!

[Les mere her]

• Logistikk

Som medlem av Norsk Netthandlerorganisasjon kan du sende pakker langt billigere enn med Posten Norge! Rammeavtalen mellom Tollpost og NNO, gjør at våre medlemmer kan spare vesentlige fraktutgifter ved å benytte MyPack-løsningen fra Tollpost fremfor andre postløsninger.

[Les mere her]

• Server sikring (SSL - secure socket layer)

SSL er den eneste aksepterte standarden for sikkerhet over internett som ivaretar sikkerhet i relasjon til konfidensialitet, integritet på data utveksling og identifisering. SSL oppnår dette via kryptering, digitale signaturer og sertifikater.

Commfides Norge AS er en norsk leverandør av SSL og elektronisk ID(e-ID). Produktene og tjenestene sikrer maksimal sikkerhet, pålitelighet og brukervennlighet for våre brukerne.

Commfides e-ID Commfides hjelper deg med løsninger for brukervennlig sikker elektronisk kommunikasjon.

Commfides utsteder elektronisk ID (e-ID), basert på kvalifiserte sertifikater. Commfides e-ID gir deg offentlig godkjent e-signatur, sikker e-post og mulighet for kryptering av dokumenter.

Med e-ID fra Commfides kan du enkelt heve sikkerheten for din bruk av e-post fra et nivå tilsvarende ”åpne postkort” til rekommandert sending.

e-ID muliggjør elektronisk behandling og verifisering av for eksempel offesiell korespondanse, tilbud, kontrakter og lignende, på en rask, enkel, effektiv og sikker måte.

Commfides e-ID Virksomhetssertifikat tilfredsstiller alle offentlige krav og kan benyttes til signering, kryptering og autentisering for personer med prokura/signeringsrett i virksomheten eller på automatiserte systemer og andre tjenester i virksomheten.

Som medlem av NNO kan du benytte deg av tjenestene fra Commfides med ekstra gunstige betingelser:

• Forbruksvarer

Leverandøravtalen mellom Hydro Texaco og Norsk Netthandlerorganisasjon innebærer at medlemmer i NNO kan få rabatt på bensin.

Ved å benytte deg av denne avtalen, vil du få 50 øre i avslag pr liter bensin, og 60 øre pr liter diesel. Rabatten gjelder uavhengig av mengde.

Medlemmer av NNO har fått tilsendt info om denne avtalen samt søknadsskjema pr e-post. Hvis du er medlem av NNO og ikke har fanget opp dette, kan du få tilsendt søknadsskjemaet på nytt ved å kontakte NNO.

[Les mere her]

Til toppen av siden

Sertifisering

• NNO's Sertifiseringssystem for norske nettbutikker

• Kvalitetssikring gjennom NNO-standarden

• Hvordan bli sertifisert

• Installasjon av sertifikat-funksjonene

• NNO's Sertifiseringssystem for norske nettbutikker

NNO innvilger etter søknad sertifisering til norske nettbutikker som oppfyller visse spesifikasjoner som garanterer forbrukerne en trygg og forutsigbar handel.

Sikkerheten man som forbruker vil kunne sette sin lit til, er basert på at nettbutikken oppfyller vilkårene i det vi kaller «NNO-standarden», og som er beskrevet i sin helhet under kapittelet Vilkår for NNO-sertifisering

• Kvalitetssikring gjennom NNO-standarden

En nettbutikk som oppfyller kravene i NNOstandarden, tillates å bruke NNO's sertifiserings-logo etter at en egenerklæring er signert. Butikken blir dermed innlemmet i NNO's sikkerhetsnettverk.

Fra hvert NNO-sertifiserte nettsted blir det mulig å åpne et unikt sertifikat ved å klikke på sertifiserings-logoen. Et eksempel finnes nederst til venstre på denne siden. Sertifikatet åpnes i et modalt vindu som ligger under NNO's nett-adresse, og kan dermed ikke forfalskes.

Sertifikatet har den respektive nettbutikks organisasjonsnummer som filnavn, noe som vil kunne benyttes som kontrollpunkt av forbukeren for å verifisere at sertifikatet tilhører nettstedet det blir åpnet fra. Fra sertifikatet kan brukeren videre åpne det gjeldende organisasjonsnummerets nøkkelopplysninger i Enhetsregisteret, samt en beskrivelse av NNO's sertifiseringskrav.

• Hvordan bli sertifisert

Nettbutikker kan søke om NNO-sertifisering ved å fylle ut en egenerklæring der nettbutikken forplikter seg til å følge retningslinjene for forretningsdrift som er spesifisert i NNO's vilkår. NNO foretar en kontroll av at vilkårene er oppfylt på søknadstidspunktet. Hvis nettbutikken oppfyller kravene i vilkårene, vil den innvilges tillatelse til å bruke NNO's sertifiserings-logo på sitt nettsted, og vil dermed bli innlemmet i NNO's sikkerhetsnettverk.

Søknadsskjema kan lastes ned ved å klikke på knappen i boksen under, og sendes i utfylt stand pr fax eller post.

Søknad om NNO-Sertifisering
Last ned søknaden og send den inn i utfylt stand til:
Last ned søknad
Norsk Netthandlerorganisasjon
Ulvenveien 75, 0581 Oslo
Du kan også sende søknaden til fax nr: 22 17 05 42

• Installasjon av sertifikatfunksjonene

Nettbutikker som oppnår NNO-sertifisering kan installere NNO's sertifiserings-ikon og de tilhørende funksjonene på sitt nettsted.

Når sertifisering innvilges, blir nettbutikken registrert i NNO's database over sertifiserte nettbutikker og butikken blir informert om at sertifiseringen er innvilget. Fra dette øyeblikk kan butikken ta systemet i bruk. Dette gjøres ved å legge inn et 4 linjers script på nettsiden der sertifiserings-ikonet ønskes fremvist. I scriptet er en liten bit av koden reservert for organisasjons-nummeret til sertifikat-holderen. Det er denne biten NNO's Sertifiserings-System benytter for å gjenkjenne sertifikatholderens identitet, slik at et unikt sertifikat for hver butikk kan åpnes.

NNO's Sertifikat-script
Legg inn følgende kode på nettsiden der du vil ha Sertifiserings-ikonet plassert:
<!-- nno_client //-->
<script type="text/javascript" src="https://nno-secure.certec.no/js/nno_client.js"></script>
<script type="text/javascript">nno_client(XXXXXXXXX)</script>
<!-- nno_client//-->
I scriptets tredje linje, skal du erstatte XXXXXXXXX med butikkens organisasjons-nummer. Nummeret skal skrives inn uten mellomrom eller andre skilletegn.
Koden skal legges inn på det sted på nettsiden der du vil ha ikonet plassert. Et ikon som opptar en plass på 100x40 px vil komme til syne. Du finner et eksempel nederst til venstre på denne siden.
Design-hjelp
Siden NNO's Sertifiserings-ikon ikke installeres i form av en bilde-fil, men i form av et java-script, er det ikke åpenbart hvordan man kan få kontroll over plasseringen på siden. Man kan nemlig ikke tillegge design-atributter til et script.
Design-hjelp
Vi har utarbeidet en side med noen tips om metoder du kan benytte, som antagelig vil være til hjelp dersom du ikke er dreven innen web-design fra før. Her finner du eksempler som kan være gode utgangspunkter. Klikk på knappen til venstre for å åpne siden.