En publikasjon fra Norsk Netthandlerorganisasjon • © NNO
NNO's nettside.

Publisert: 05.01.2009

Nytt år - nye muligheter!

For ti år siden publiserte Statens forvaltningstjeneste et doukument med tittel «Rammebetingelser for elektronisk handel».

Dette dokumentet redegjorde svært utfyllende for hvilke muligheter og vanskeligheter små og mellomstore bedrifter vil kunne møte i forbindelse med lansering av nettbutikker.

Av Morgan G. Lindstrøm

Når det gjelder de mest grunnleggende problemstillingene forbundet med etablering og utvikling av nettbutikk, støttet utredningen seg på en undersøkelse foretatt av OECD:

OECD har gjennomført en kartlegging i medlemslandene om SMB og elektronisk handel. Resultatene ble presentert på OECD Ministerkonferansen i Ottawa i oktober 1998. Selv om det ikke kan trekkes sikre konklusjoner på bakgrunn av en enkeltstående undersøkelse, gis det her visse indikasjoner på hva som er de viktigste hindringene for små og mellomstore bedrifters bruk av e-handel:

Kunnskapsmangel. Mange småbedrifter mangler kunnskaper om mulighetene knyttet til elektronisk handel, og det knytter seg stor usikkerhet til spørsmål om bl.a. sikkerhet, infrastruktur og gevinstpotensialer.

Ressursmangel. Bedriftene mangler i stor grad arbeidskraft med kompetanse på spørsmål knyttet til e-handel og organisering, bestilling og betaling, frakt, leveranser etc. De har heller ikke finansielle muligheter til å hente inn slik kompetanse utenfra. Bedriftene mangler dermed kunnskap og ressurser til å foreta strategiske vurderinger av potensialet knyttet til e-handel.

Startkostnader. Små og mellomstore bedrifter er mer kostnadssensitive enn større foretak, og investeringer i nytt teknisk utstyr kan være nødvendig for å begynne å handle elektronisk.

Usikkerhet rundt sikkerhetsspørsmål knyttet til handel på nett.

[Rammebetingelser for elektronisk handel   6.3 Utfordringer knyttet til bruk av e-handel for SMB]

Problemstillingene som ble beskrevet var høyst reelle i 1998, og er fortsatt aktuelle. De utgjør noe av bakgrunnen for at Norsk Netthandlerorganisasjon ble dannet. Ideen bak NNO er å ha et organ som samler og sentrtaliserer kunnskaper om elektronisk handel, slik at nye - og eksisterende - netthandlere gjennom medlemsskap i NNO kan innhente og støtte seg til organisasjonens akkumulerte know-how og erfaring. Medlemmene gis også kostnadsfri veiledning om e-handelspørsmål ved telefonisk henvendelse. Dette reduserer behov og kostnader knyttet til å innhente annen kompetanse utenfra.

NNO's leverandøravtaler gir deg bl.a. ferdige pakkeløsninger for oppstart og drift av nettbutikk, samt elektroniske betalingsløsninger med lave gebyrer. NNO's leverandøravtaler sparer deg for tid og research - og ikke minst: reduserer dine kostnader.

Den siste utfordringen som ble nevnt i sitatet over, var «usikkerhet rundt sikkerhetsspørsmål knyttet til handel på nett». I avsnitt 3 skriver Statens forvaltningstjeneste mer utfyllende:

Brukere må bli fortrolige med den digitale markedsplassen. Regelverk og tiltak som gjelder for de tradisjonelle fysiske markedene må, der det er nødvendig, tilpasses de nye handelsformene for å understøtte og bidra til å utvikle tillit og tiltro til e-handel. På dette området har myndighetene et hovedansvar, men næringslivet må også bidra, bl.a. gjennom å utvikle teknologi og innovative løsninger og å ha en policy for sin e-handel som tar hensyn til personvern og forbrukervern. Gode mekanismer for å sikre identitet og ekthet samt opplæring er viktig.

[Rammebetingelser for elektronisk handel · 3. Tillit og tiltro til elektronisk handel]

NNO har sett de problemstillingene som ble påpekt, og har derfor utviklet teknologi som sikrer person- og forbrukervern, samt verifiserer nettbutikkens ekthet. Teknologien er manifestert i NNO's Sertifiseringssystem, der godkjente nettbutikker blir forsynt med et ikon og et unikt sertifikat. Systemet virker som et skjold for forbrukerne mot useriøse tilbud på nettet og ble beskrevet i artikkelen «NNO's Sertifiseringssystem lanseres» publisert 09.10.2008.

Elektronisk handel gir særskilte muligheter

Fokuset i Statens forvaltningstjenestes redegjørelse var ikke og fremheve utfordringene, men mulighetene som åpner seg hvis man gjør de riktige valgene:

Effektiv anvendelse av informasjonsteknologi generelt og elektronisk handel spesielt gir særskilte muligheter for utvikling av konkurransefortrinn i små og mellomstore bedrifter. Teknologien imøtekommer noen av utfordringene knyttet til det å være liten i et stadig mer globalt og konkurranseutsatt marked, og det å være lokalisert langt unna bedriftens hovedmarkeder.

Elektronisk samhandling gjør kommunikasjonen mellom bedrifter enklere, og øker mulighetene for etablering av eksterne nettverk både lokalt, nasjonal og over landegrenser. Små bedrifter vil ved samarbeid seg imellom kunne øke sin leveringskapasitet og lettere kunne konkurrere med større foretak med stordriftsfordeler. Virtuelle bedrifter er et eksempel hvordan små og mellomstore foretak kan oppnå slike samdriftsfordeler. Amazon.com er et kjent eksempel på en virtuell butikk.

[Rammebetingelser for elektronisk handel · 6.2 Muligheter og gevinstpotensialer i eksisterende bedrifter]

Det er grunn til å tro at e-handelmarkedet både vil utvilke seg videre i nye former, og at handelen vil øke innen de segmentene som allerede er godt befestet. I vår artikkel «Ny nettbutikk til jul?» publisert: 09.10.2008, siterte vi E-HANDEL.DK, som meldte at årets julehandel i danske nettbutikker viste en økning på 10% i fohold til året før - og det på tross av finanskrisen.